Zásady ochrany osobných údajov

GPDR
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Spoločnosť: MysteryX s.r.o.
IČO:50731491
DIČ: 2120439959
so sídlom: Ravaszová 1411/41, 925 23 Jelka
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 39320/T
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
2. Zoznam osobných údajov
– k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
– získavam od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
– môžete ma kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne
Účel spracúvania osobných údajov
– účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
– účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
– účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
– prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
– kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia lsužby), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
– údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
– prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
– prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom
a zákazníkom
– prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych
predpisov
V.
Zverejnenie údajov
– prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje
VI.
Podmienky spracúvania
– prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy
najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť
bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
– prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
– prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby
VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby
– zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

3. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Máte právo sa obrátiť na prevádzkovateľa a:
1.požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje).
2.požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,
3.požadovať informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú,
4.požadovať právo na výmaz Vašich osobných údajov
5.požadovať opravu Vašich osobných údajov,
6.požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov
7.požadovať prenos Vašich osobných údajov k inej osobe
4. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
1.písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom považuje doručenú okamihom jej dôjdenia prevádzkovateľovi,
2.osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
3.u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo bodu 2, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
4.Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
5.Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
6.Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
7.Žiadosti podľa tohto článku sa vybavujú bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť zjavne bezdôvodná alebo neoprávnene opakovaná.
8.Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.
5. Webová stránka spoločnosti
1.Webová stránka www.photonagy.sk , a www.mysteryx.sk(„Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou MysteryX.s r.o Ravaszová 1411/41, 925 23 Jelka.
2.Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že sta boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.
3. Stránky taktiež obsahuje odkazy navzájom, napr. webová stránka www.mysteryx.sk na stránku www.photonagy.sk a opačne. alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť Mysteryx s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.
Doba uloženia osobných údajov
•Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovanú obecnými záväznými právnymi predpismi .
•Prehľad uložených dát a doby uloženia
Účel spracovania Doba uloženia osobných údajov
Dokončené objednávky Najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol daňový doklad vystavený
Dokončené reklamácie Najdlhšie 5 rokov od ukončenia reklamačného konania
Dotaz z kontaktného centra Najdlhšie 60 dní od zodpovedania dotazu
Cielená ponuka tovaru a služieb Najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu
Marketingové akcie Najdlhšie 30 dni od odvolania súhlasu
5. Rozsah spracovania údajov
Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje, aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitný tovar a služby na mieru.
•Meno, Priezvisko
•Adresa pre doručenie zasielanie objednaného tovaru
•Fakturačná adresa
•Telefónne číslo
•E-mailová adresa
•História nákupu
•História navštívených stránok na internete
•História aktivít v e-mailových kampaniach